Date and time: 19.02.2019 14:15-15:00

Speaker: Pål Ellingsen

Title: How to perform midterm evaluations with reference groups or in a class-meeting

Place: C115

Slides can be found here (TBA)

More information: (English below)

Det er tid for undervegsevaluering i alle emne på instituttet, og info om dette har tidlegare blitt sendt ut frå prodekan for undervisning.
Her følgjer utfyllande info om evalueringa, og kva som skal gjerast med denne.

 • Emneansvarleg har det overordna ansvaret for at evalueringa blir gjennomført, men arbeidet kan delegerast til den/dei som underviser emnet.
 • Evalueringa skal skje seinast midtvegs i gjennomføringa av emnet. For komprimerte kurs blir dette snarast. For ordinære kurs seinast veke 9 (4. – 8.
  mars).
 • Evalueringa skal omfatte anten møte med referansegruppe eller med heile klassen. Ein kan, dersom ein ønsker det, bruke spørreundersøkingar i
  tillegg men dette er ikkje obligatorisk.
 • Referansegrupper skal bestå av minimum to studentar frå den aktuelle klassen. Mal for referat frå møte med referansegruppe finner du her.
 • Det vil bli meir informasjon om bruk av referansegrupper og klassemøte på dette tirsdagsseminaret.
 • Det blir ikkje lagt ut felles, anonyme spørreundersøkingar som i tidlegare år.
 • Resultat av evalueringa skal dokumenterast, t.d. i form av referat frå møte, og dette skal leggjast ut på Canvas-sida til emnet og i tillegg sendast
  til studiekoordinator for studieprogrammet. (Bachelor-emne: Adrian, Master-emne: Pål)

 

English

It is time for midterm evaluation in all subjects at the department, and information about this has previously been sent out from the Vice Dean for Teaching.
Here follows the supplementary information about the evaluation, and what to do with this.

 • The course coordinator has the overall responsibility for the evaluation being carried out, but the work can be delegated to those who teach the topic.
 • Evaluation should take place at least midway through the implementation of the course. For compressed courses, this will be as soon as possible. For ordinary courses last week 9 (4 – 8 March).
 • Evaluation should include either meeting with the reference group or with the whole class. You can use surveys but this is not mandatory.
 • Reference groups must consist of at least two students from the relevant class. Template for minutes from meeting with reference group can be found here.
 • There will be more information on the use of reference groups and class meetings at this ICT seminar.
 • Common, anonymous surveys will not be published as in earlier years.
 • Results of the evaluation must be documented, e.g. in the form of minutes from the meeting, and this will be posted on the Canvas page to the topic and in addition sent to study coordinator for the study program. (Bachelor subject: Adrian, Master’s subject: Pål)